Algemene voorwaarden

 1. CIS is een incasso oplossing voor openstaande vorderingen via minnelijke en/of gerechtelijke weg. De gebruiker kan zijn dossiers online ingeven, raadplegen en vragen stellen. Bij ingave van een dossier aanvaardt de gebruiker deze voorwaarden.
 2. De gebruiker zal enkel eigen en gegronde vorderingen invoeren en dit volledig en naar waarheid. Hij zal geen informatie achterhouden over de vordering of zijn debiteur, zoniet zal hij instaan voor de mogelijke kosten conform artikel 7.2. die hieruit voortvloeien.
 3. CIS kan de vordering aanpassen met de wettelijke of contractueel bepaalde verhogingen. Zij bepaalt autonoom welke actie het meest aangewezen is om betaling te bekomen met de inschakeling van advocaten en gerechtsdeurwaarders naar eigen keuze.
 4. De minnelijke fase omvat twee aanmaningen vanuit een advocatenkantoor. Zo nodig volgt een aanmaning en/of een bezoek van de lokale gerechtsdeurwaarder aan de debiteur om betaling te bekomen.
 5. Vooraleer de gerechtelijke fase wordt ingezet, wordt de solvabiliteit van de debiteur onderzocht door de lokale deurwaarder. Indien deze aanwijzingen van insolventie vindt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via een optie-brief met 3 mogelijkheden :
  1. ofwel de vordering stop te zetten
  2. ofwel de vordering over te dragen aan een eigen raadsman op eigen kosten en risico
  3. ofwel de vordering verder te zetten via CIS mits de betaling van een voorschot van 240,00 € op de te maken kosten. Deze provisie kan bij een positief resultaat gedeeltelijk of volledig terugbetaald worden.
 6. Bij overdracht van de bewijsstukken (rekeninguittreksel, facturen, aangetekende aanmaning(en), algemene verkoopsvoorwaarden en briefwisseling) geeft de gebruiker opdracht tot de gerechtelijke fase met dagvaarding, vonnisname door een advocaat en de uitvoering door een gerechtsdeurwaarder.
 7. Kostenstructuur minnelijke en gerechtelijke fase :
  1. Minnelijke fase :
   1. Bij volledige betaling (hoofdsom, intresten en schadebeding) neemt de gebruiker genoegen met de hoofdsom
   2. Bij geen betaling zijn er geen kosten voor de gebruiker.
   3. Bij deelbetaling (bedrag kleiner dan hoofdsom, intresten en schadebeding) zal, 10 % van het geïnde bedrag ingehouden of opgevraagd worden met een minimum van 50,00 € en een maximum van 2500,00 €.
  2. Gerechtelijke fase:
   • Advocaattarieven van 4,00 € per contact en 100,00 € per studie-uur met een minimum van de toegekende rechtsplegingsvergoeding, verhoogd met de kosten aan derden betaald (gerechtsdeurwaarders, advocaten-vervangers, opzoekingen) en het saldo zal aan de gebruiker worden gestort.
 8. De gebruiker is en blijft eigenaar van de vordering en kan het dossier te allen tijde stopzetten of een ander advocaat aanstellen zonder enige opgave van reden doch mits naleving van de kostenstructuur conform artikel 7.2.