Privacy beleid

Juztiz staat er borg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens zal gebeuren in volledige overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Meer informatie over deze wet kan U bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be).

Uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, leeftijd, burgerlijke staat, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, codes allerhande, bankrekeningnummer, kredietkaartnummers ... worden door Juztiz onder geen beding aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, met uitzondering van derden waarop Juztiz noodzakelijkerwijze een beroep moet doen in verband met de door haar gevoerde incasso-procedures.

De persoonsgegevens waarover Juztiz beschikt worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden vervat in de overeenkomst die Juztiz met U sloot, meer bepaald het voeren van incasso-procedures. Dit geldt ook voor de derden waarop Juztiz in verband met deze incasso-procedures een beroep doet.